AVAS EXPORT-IMPORT - solární moduly, fotovoltaické panely

e-shop

SunLink PV

Čtěte pozorně Návod k instalaci před samotnou instalací, provozem a údržbou FV systému.  Nedodržení tohoto návodu může vést ke zranění či poškození majetku. Dodržujte uvedené  pokyny!

Manipulace s FV systémem (instalace, spuštění, údržba, opravy) musí být provedeny kvalifikovanou a oprávněnou osobou.

Tento Návod k instalaci platí pro  SL 200-18 moduly, které jsou vyjmenované níže:

Elektrické vlastnosti:

Tolerance elektrických vlastností je méně +/- 3%, jež stanovují standardní podmínky (intenzita ozáření 1000mW/cm2, AM 1,5 spektrum, teplota fotoelektrického článku 25°C (77°F)).

SL 200-18

Modul Voc(V) Isc(A) Vmpp(V) Impp(A) Pmpp(W)
SL200-18-190 32,8 8,05 26,2 7,25 190
SL200-18-200 33,2 8,36 33,2 7,52 200
SL200-18-210 33,6 8,44 27,0 7,78 210
Maximální el. napětí systému 1000V
Maximální  hodnota série pojistek 10A
Nom. provozní teplota fotoel. článku 45+/-2 °C
Teplotní rozpětí -40 °C do + 85 °C
Váha 18 kg
Rozměry 1496x1000x50mm 
Technologie fotoel. článku POLY-Si
Třída použití  A
Požární hodnota třídy C

Varování:

Nebezpečí smrti elektrickým šokem!

Solární moduly generují elektřinu, jakmile jsou vystaveny světlu. Jeden samotný modul je pod bezpečnou, mimořádně nízkou úrovní elektrického napětí, ale více modulů zapojených sériově (sčítané elektrické napětí)  nebo paralelně (sčítaný proud) představují nebezpečí. Při manipulaci se solárními moduly musí být dodrženy následující body, aby se předešlo nebezpečí požáru, jiskření či smrtelnému elektrickému šoku:

Nebezpečí smrti elektrickou jiskrou

Moduly generují přímý proud, pokud jsou vystaveny  slunečnímu záření. V případě oddělených spojů se může vytvořit elektrický oblouk. Doporučuje se během instalace přikrýt moduly neprůsvitnou tkaninou. Pokud se rozbije spojující vlákno modulu (např. když se v důsledku zatížení odpojí DC vlákna od střídače) může se objevit silný usmrcující elektrický oblouk.


Rozbalení modulů a skladování

Nejvyšší míru pozornosti věnujte manipulaci
s moduly. Buďte opatrní při rozbalování, přepravě a skladování modulů:

Udržujte všechny elektrické kontakty čisté a suché.

Místo přechodného  skladování udržujte suché a větrané.

Všeobecné informace o bezpečnosti

Ujistěte se, že moduly jsou používané pouze pro určené aplikace (viz "instalace modulů). Veškeré práce s FV systémem (instalace, spuštění, údržba, opravy) musí být prováděny kvalifikovanou a oprávněnou osobou.

Příslušné DIN standardy, konstrukční pravidla a bezpečnostní pokyny musí být dodrženy.

Instalace modulů

Při instalaci modulů věnujte pozornost tomu, aby montáž byla provedena nad ohnivzdornou střešní krytinou stanovenou pro aplikaci.

Dodržování maximálního povoleného tlaku

Maximální tlak vyvinutý na modul nesmí přesáhnout 2400pa. Aby se vyloučila možnost překročení maximálního tlaku, je třeba brát v úvahu  i takové činitele jako jsou vítr a sníh.

Podmínky prostředí

Moduly jsou určeny pro užití v mírných  klimatických podmínkách. Moduly nejsou zařízení chráněná před explozí.  Proto nesmí být instalovány v blízkosti vysoce vznětlivých plynů a par (např.  plnících stanic, plynových nádob, nátěrového vybavení).

Moduly nesmí být instalovány v blízkosti přímého ohně a hořlavých materiálů. Nevystavujte moduly koncentrovaným světelným zdrojům. Nesmí být ponořeny do vody nebo být neustále vystaveny vodě (např. z fontán). 

Pokud jsou modely vystaveny působení soli (je doporučeno instalovat modely nejméně 500 m od moře) a síry (zdrojů síry, sopky), existuje riziko koroze.

Požadavky na instalaci

Ujistěte se, že elektrická provedení modulů v systému jsou stejná. Pokud jsou spojené sériově, musí mít všechny moduly stejný proud. Pokud jsou zapojené paralelně, pak musí všechny moduly mít stejné elektrické napětí. Zapojte množství  modulů, které vyhovují specifikacím elektrického napětí.

Moduly nesmí být zapojeny tak, aby jejich napětí bylo vyšší nez povolené napětí systému. Při navrhování systému je třeba se vyhnout vytváření smyček, aby se minimalizovalo riziko v případě nepřímého zasažení bleskem. Uměle soustředěné sluneční světlo by nemělo být směrováno na modul nebo panel. Moduly nesmí být instalovány jako vrchní zasklení. Ujistěte se, že namontovaný systém také odolá předpokládanému  zatížení větru a sněhové pokrývky.
Sražená voda může odtékat malými otvory na zadní straně modulu. Ujistěte se, že po instalaci modulu nejsou otvory zakryté.

Optimální nasměrování a naklonění

K dosažení maximálního ročního výnosu vypočítejte optimální nasměrování a naklonění fotovoltaických modulů. Nejlepší podmínky k získání maximálního výkonu jsou v případě, že sluneční paprsky dopadají na moduly vertikálně.

Vyvarovat se zastínění

I nepatrné částečné zastínění  (např. usazené nečistoty) může způsobit snížení výkonu. Modul je považován jako "nezatemňující", pokud je celý povrch v průběhu celého roku nezatemněný a dokonce i v nejkratší den v roce mohou volné sluneční paprsky dopadat  na modul.

Spolehlivá ventilace

Fungující ventilace chrání před nahromaděním horka, které by snížilo výkonnost.

Uzemnění

Třebaže jsou moduly certifikovány bezpečnostní třídou II, doporučujeme jejich uzemnění. Uzemnění musí provést kvalifikovaný elektrikář.

Ke vzájemnému propojení rámů modulů se používají kabely s kabelovými oky. Použijte otvor (průměr 4,5 mm) označený zelenou nálepkou, který slouží  k těmto účelům. K vytvoření vodivého spojení (rám je eloxovaný) použijte pojistnou podložku nebo samořezný šroub  (průměr 5 mm). Uzemnění  by mělo být provedeno kvalifikovaným elektrikářem.

  .
 1. Nerezová ocelová M4 matice
 2. Nererový ocelový samořezný šroub
 3. Nerezový ocelový šroub
 4. Nerezová ocelová spojovací hlavice
 5. Uzemňovací vedení

Všechna spojení na vodivém spojení musí být upevněna.  Pevnost nezávisí na pájení.
Kov obsahující železo ve vodivém spojení by měl být ošetřen  určitým způsobem, jako je eloxace, stříkání laku, galvanizace. Nerezovou ocel není třeba ošetřovat.

Maximální počet modulů v paralelním a sériovém zapojení

Při navrhování systému doporučujeme, aby maximální množství v pararelním systému nebylo větší než čtyři a maximální množství modulů v sériovém zapojení více než dvanáct.

Nulové diody

V našich modulech jsou 3 nulové diody typu: 10SQ050.

Montáž

Základní rozměry

Základní rozměry jsou následující:
.

Instalace rámu a modulu

.1. Modul
2. Křemen
3. Hliníkový rám 

 

Hloubka při instalování modulu do rámu není menší než 3 mm.

Spojení mezi rámy

.
1.  Hliníkový rám
2.  Rohové spojení

Požadavky na instalaci

Každý modul musí být bezpečně upevněn na minimálně
čtyřech bodech. Pro montáž  delších stran rám podléhá zátěžovému testu. Modul nesmí být zajišťován
na krátkých stranách.

.
Příklad montáže fotovoltaických modulů do nosného systému:

Příklad A:                     Příklad B:
Šroubování                 Upnutí

  .
 1. Nerezová ocelová M8 matice
 2. Nerezová ocelová pružná podložka
 3. Nerezová ocelová M8  T-hlavicový šroub
 4. Hliníková svěrací příložka
 5. EPDM podložka 2 mm

Pro instalaci doporučujeme použít momentový klíč.
V případě B by utahovací moment (použijte nerezové M8 šrouby) měl být přibližně 15-20Nm. Použijte stávající otvory pro zabezpečení modulu a nevyvrtávejte dodatečné otvory (došlo by ke ztrátě záruky). Používejte vhodné nerezové upevňovací  materiály.

Instalace vedení

Při instalaci vedení věnujte pozornost:

Správnému schématu instalace

Při navrhování systému se vyvarujte vytváření smyček (kvůli minimalizaci nebezpečí v případě nepřímého zásahu bleskem). Než spustíte generátor, ujistěte se, že instalace vedení je správná. V případě, že se měřený otevřený oběh elektrického napětí (Voc) nebo  krátké spojení proudu (Isc) liší od specifikace, pak jde o chybu instalace vedení.

Správnému spojení konektorů

Konektor je 05-01 vyrobený CXRH.  Oblast párování kabelu a konektoru je doporučována 4~6 mm2. Zástrčka má svou vlastní polaritu.  Ujistěte se, že spojení je bezpečné a pevné. Zástrčka by neměla přijímat vnější  napětí. Konektor by měl být použit pouze pro spojení elektrického obvodu, ale nikdy k zapnutí a vypnutí elektrické  obvodu.

Použití vhodných materiálů

K natažení použijte kabely a zástrčky, které jsou navrženy pro venkovní aplikace. Ujistěte se, že jsou v perfektním elektrickém i mechanickém stavu. Použijte pouze kabely s jedním vodičem. Vyberte vhodné rozměry kabelu, aby se minimalizoval pokles napětí (spočítejte minimální rozměr kabelu, pojistku a spočítejte (rozvodnou desku) násobeno Isc a Voc činitelem 1,25.  Ze zkušenosti bude fotovoltaický modul za normálních podmínek pravděpodobně vyrábět více proudu a/nebo napětí než je udáváno ve standardních testovacích podmínkách. Když budou hodnocené napěťové součásti, zatížitelnost vodiče, velikost proudu a velikost rozvodné desky spojené s FV výstupem, měly by se hodnoty Isc a Voc označené na modulu vynásobit činitelem 1,25.

Údržba a čištění

Nevyměňujte dobrovolně komponenty FV (diody,  spojovací skříňku,  zástrčky).  Pokud dáte dostatečný sklon (minimálně 15O ), pak není nutné moduly čistit (déšť má samočisticí efekt). V případě silného znečištění  (které způsobuje snížení výkonu) doporučujeme čištění modulů za použití velkého množství vody (z hadice) bez  použití  saponátů, pouze za jemného čištění (houbou). Špína  se nikdy nesmí drhnout nebo škrabat, pokud je suchá, protože by vznikly mikroškrábance. Doporučujeme  kontrolovat systém v pravidelných intervalech.

Seznam kontroly:


Distributor pro Českou republiku a Slovensko:

AVAS Export Import spol. s r.o.
Tel: +420 377 224 862 
Fax: +420 377 220 720
E-mail: avas@avas-concrete.com
Http: www.avas-concrete.com


VAROVÁNÍ: Před užíváním výrobku čtětě návod k instalaci a bezpečnosti zacházení.
Více na www.sunlink-pv.com © říjen 2008 SunLink PV Co., Ltd. Všechna práva jsou vyhrazena.
Data obsažená v tomto technickém listu mohou být změněna bez oznámení.